Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 15/06/2020 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 Tải về
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019 Tải về
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019 Tải về

Công bố thông tin

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD 2021 17/06/2022 Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2021 17/06/2022 Tải về
Đăng tải công bố thông tin BCTC Quý 1 năm 2022 soát xét 29/04/2022 Tải về
Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 28/04/2022 Tải về
CBTT Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 27/04/2022 Tải về

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019 Tải về

Báo cáo tài chính

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 và Giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2021 28/01/2022 Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã soát xét Quý 3 30/10/2021 Tải về
Công bố thông tin BCTC và Văn bản giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 của HABECO 27/08/2021 Tải về
CBTT BCTC rieng Quy 2.2021 30/07/2021 Tải về
CBTT BCTC hợp nhất Quy 2.2021 30/07/2021 Tải về

Điều lệ

Dieu le HABECO 28.4.2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong BKS 2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong HDQT 2021 28/01/2022 Tải về
QC noi bo ve quan tri 2021 28/01/2022 Tải về
Quy che cong bo thong tin 28/01/2022 Tải về