THÔNG BÁO MỜI CBCNV HƯU TRÍ

THÔNG BÁO MỜI CBCNV HƯU TRÍ

THÔNG BÁO MỜI CBCNV HƯU TRÍ VỀ DỰ
BUỔI GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG CHÀO XUÂN NĂM 2018

************************

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

Cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty Bia Hà Nội, Nhà máy Bia Hà Nội; Cơ quan Tổng công ty Rượu – Bia - Nước giải khát Việt Nam; Viện nghiên cứu Bia - Rượu - Nước giải khát trước đây,

Về dự buổi gặp mặt truyền thống chào xuân năm 2018:

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

(Khi đi các CBCNV hưu trí mang theo thẻ liên lạc hưu trí)

Đề nghị trưởng các đơn vị/bộ phận, các CBCNV có điều kiện thông báo cho cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu được biết ngày họp mặt trên.

Thông báo này thay cho giấy mời.