Tới dự Đại hội, phía Bộ Công Thương – Cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước tại HABECO có đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Vụ Kế hoạch.

Read MoreThay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Hồng Linh – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Tổng công ty. Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 525 triệu lít, tăng 3% so với cùng kỳ và bằng 100,2 % kế hoạch năm. Doanh thu tiêu thu sản phẩm chính đạt 8.127,6 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và bằng 100,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 977,3 tỷ đồng. Năm 2016, HABECO đã vinh dự đạt được những giải thưởng lớn như: Thương hiệu Quốc gia, Sao vàng đất Việt…

Tổng công ty đặt kế hoạch cho năm 2017 với một số chỉ tiêu cụ thể sau: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính là: 8.866,3 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.001,1 tỷ đồng  

Đại hội đồng cổ đông thường niên HABECO đã thông qua những nội dung quan trọng sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017, mức cổ tức dự kiến năm 2017;

- Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiếm soát;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017;

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Nga và ông Tayfun Uner. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: Ông Soren Ravn, Giám đốc phát triển kinh doanh, chiến lược và đối tác, Tập đoàn Carlsberg. 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên HABECO năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên HĐQT và BKS chúc mừng Ông Soren Ravn trúng cử thành viên HĐQT