Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tài liệu họp kèm theo 28/06/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 26/06/2023 Tải về
Công bố thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; 24/05/2023 Tải về
Thông báo về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 24/05/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 09/05/2023 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 15/06/2020 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 Tải về
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019 Tải về
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019 Tải về
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019 Tải về
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 09/04/2019 Tải về
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/03/2019 Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 28/02/2019 Tải về
Tờ trình miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019 Tải về
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 15/01/2019 Tải về
Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019 Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018 Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018 Tải về
Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 26/06/2018 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/06/2018 Tải về
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 12/06/2018 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 25/05/2018 Tải về
Thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 21/05/2018 Tải về
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 10/05/2018 Tải về
Thông báo: Lùi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 17/04/2018 Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 15/03/2018 Tải về
Thông báo dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/03/2018 Tải về
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Nguyễn Văn Thu 05/02/2018 Tải về
ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017 Tải về
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017 Tải về
Tờ trình và phiếu lấy ý kiến V/v Lấy ý kiến cổ đông lần 2 08/11/2017 Tải về
Lấy ý kiến bằng văn bản V/v Miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 25/09/2017 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 09/05/2017 Tải về
Thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 24/04/2017 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 21/10/2016 Tải về
Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2016 07/10/2016 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016 07/04/2016 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 14/09/2015 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2014 15/08/2015 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 22/06/2015 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2013 17/06/2014 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 16/04/2014 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 20/06/2013 Tải về
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 21/05/2013 Tải về