Đại hội đồng cổ đông


CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 09/04/2019
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/03/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 28/02/2019
Tờ trình miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 15/01/2019
Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018
Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 26/06/2018
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/06/2018
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 12/06/2018
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 25/05/2018
Thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 21/05/2018
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 10/05/2018
Thông báo: Lùi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 17/04/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 15/03/2018
Thông báo dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/03/2018
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Nguyễn Văn Thu 05/02/2018
ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017
Tờ trình và phiếu lấy ý kiến V/v Lấy ý kiến cổ đông lần 2 08/11/2017
Lấy ý kiến bằng văn bản V/v Miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 25/09/2017
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 09/05/2017
Thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 24/04/2017
Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 21/10/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2016 07/10/2016
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016 07/04/2016
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 14/09/2015
Thông báo chi trả cổ tức năm 2014 15/08/2015
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 22/06/2015
Thông báo chi trả cổ tức năm 2013 17/06/2014
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 16/04/2014
Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 20/06/2013
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 21/05/2013