Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 19/04/2023 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018 Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2015 13/07/2016 Tải về