Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 09/04/2020
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 09/04/2020
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 30/01/2020
BCTC hợp nhất Quý IV năm 2019 30/01/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 30/08/2019
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2019 30/08/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 30/07/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 30/07/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I Năm 2019 26/04/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý I Năm 2019 26/04/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 29/03/2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 29/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 30/01/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 30/01/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 30/10/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018 30/10/2018
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 28/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 28/08/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018 30/07/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018 30/07/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018 27/04/2018
Báo cáo tính chính hợp nhất Quý I năm 2018 27/04/2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 10/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 10/04/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 30/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 30/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 31/10/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017 31/10/2017
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (hợp nhất) 22/08/2017
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2017 (riêng) 22/08/2017
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2017 28/07/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 28/07/2017
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2017 28/04/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017 28/04/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 30/12/2016
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 30/12/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 29/12/2016
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2016 29/12/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 30/09/2016
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016 30/09/2016
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2016 31/08/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 30/06/2016
Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2015 31/12/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2015 31/12/2015
Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2014 31/12/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2014 31/12/2014
Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2013 31/12/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2013 31/12/2013