Báo cáo tài chính

BCTC hợp nhất Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
BCTC riêng Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về
BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét 28/08/2023 Tải về
BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét. 28/08/2023 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét. 28/08/2023 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2023 đã được soát xét 28/07/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 2 năm 2023 đã được soát xét 28/07/2023 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 28/07/2023 Tải về
BCTC hop nhat Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
BCTC rieng Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
Giai trinh bien dong loi nhuan sau thue Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
BCTC hop nhat nam 2022 da kiem toan 30/03/2023 Tải về
BCTC rieng nam 2022 da kiem toan 30/03/2023 Tải về
Giai trinh bien dong loi nhuan sau thue tren BCTC rieng va hop nhat 2022 30/03/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 3 năm 2022 đã được soát xét 26/10/2022 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 đã được soát xét; 26/10/2022 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2022 đã được soát xét. 26/10/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét 29/08/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 đã soát xét. 29/08/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2022 đã soát xét 29/07/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 đã soát xét 29/07/2022 Tải về
Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 đã soát xét 29/07/2022 Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 và Giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2021 28/01/2022 Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã soát xét Quý 3 30/10/2021 Tải về
Công bố thông tin BCTC và Văn bản giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 của HABECO 27/08/2021 Tải về
CBTT BCTC rieng Quy 2.2021 30/07/2021 Tải về
CBTT BCTC hợp nhất Quy 2.2021 30/07/2021 Tải về
CBTT Giai trinh bien dong loi nhuan Quy 2.2021 30/07/2021 Tải về
BCTC năm 2020 của Habeco 09/04/2021 Tải về
BCTC riêng Quý 3 năm 2020 của Habeco. 30/10/2020 Tải về
BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2020 của Habeco. 30/10/2020 Tải về
CBTT BCTC riêng Quý 2 năm 2020 của Habeco. 31/07/2020 Tải về
CBTT BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2020 của Habeco. 31/07/2020 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 09/04/2020 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 09/04/2020 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 30/01/2020 Tải về
BCTC hợp nhất Quý IV năm 2019 30/01/2020 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 30/10/2019 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 30/10/2019 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 30/08/2019 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2019 30/08/2019 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 30/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 30/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I Năm 2019 26/04/2019 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I Năm 2019 26/04/2019 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 29/03/2019 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 29/03/2019 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 30/01/2019 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 30/01/2019 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 30/10/2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018 30/10/2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 28/08/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 28/08/2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018 30/07/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018 30/07/2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018 27/04/2018 Tải về
Báo cáo tính chính hợp nhất Quý I năm 2018 27/04/2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 10/04/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 10/04/2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 30/01/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 30/01/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 31/10/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017 31/10/2017 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (hợp nhất) 22/08/2017 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2017 (riêng) 22/08/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2017 28/07/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 28/07/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2017 28/04/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017 28/04/2017 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 30/12/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 30/12/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 29/12/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2016 29/12/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 30/09/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016 30/09/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2016 31/08/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 30/06/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2015 31/12/2015 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2015 31/12/2015 Tải về
Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2014 31/12/2014 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2014 31/12/2014 Tải về
Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2013 31/12/2013 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2013 31/12/2013 Tải về