Công bố thông tin


CBTT của Habeco về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/03/2020
CBTT của Habeco về ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/03/2020
CBTT bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 07/02/2020
CBTT giải trình liên quan đến BCTC Quý IV năm 2019 đã được kiểm toán của Habeco 07/02/2020
Công văn giải trình liên quan đến BCTC năm 2017 sau kiểm toán của HABECO 07/02/2020
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 30/01/2020
CBTT liên quan việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã lấy ý kiến. 22/01/2020
CBTT của Habeco về việc Bổ nhiệm KTT và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/01/2020
CBTT của Habeco ngày 26/12/2019 v.v điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 27/12/2019
CBTT của Habeco v.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13/12/2019
CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 30/10/2019
CBTT v.v tiếp nhận đơn xin từ chức thành viên HĐQT và đơn xin từ chức kiểm soát viên tại Habeco 30/10/2019
CBTT giải trình BCTC bán niên năm 2019 04/09/2019
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 30/08/2019
CBTT tài liệu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v.v bầu bổ sung thành viên HĐQT Habeco 23/08/2019
CBTT v.v P.TGĐ Vương Toàn nghỉ việc theo chế độ hưu trí. 14/08/2019
CBTT Điều lệ sửa đổi lần 3 của Habeco. 12/08/2019
CBTT Văn bản giải trình liên quan đến BCTC Quý II năm 2019. 08/08/2019
CBTT Văn bản công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC Quý II – 2019 08/08/2019
CBTT chi trả cổ tức năm 2017 của Habeco 05/08/2019
CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 30/07/2019
CBTT của Habeco về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGĐ 29/07/2019
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thêm thành viên HĐQT 26/07/2019
CBTT Habeco ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 18/07/2019
CBTT bầu Trưởng BKS của Habeco 14/06/2019
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Đinh Đức Hùng 27/05/2019
CBTT Văn bản giải trình liên quan BCTC Quý I năm 2019 đã được kiểm toán của Habeco 08/05/2019
CBTT Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 26/04/2019
CBTT bầu mới Kiểm soát viên Habeco 26/04/2019
CBTT Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19/04/2019
CBTT v.v tiếp nhận đơn từ nhiệm TV BKS 17/04/2019
CBTT v.v Báo cáo tài chính năm 2018 29/03/2019
CBTT bầu Phụ trách Ban kiểm soát của Habeco 13/03/2019
CBTT v.v HĐQT Habeco chấp thuận giao dịch giữa Habeco với Người có liên quan của thành viên HĐQT 12/03/2019
Bản công bố bổ sung BCTC Quý IV năm 2018 01/02/2019
Văn bản xin gia hạn CBTT BCTC năm 2019 01/02/2019
Văn bản giải trình BCTC Quý IV năm 2018 01/02/2019
Tài liệu xin ý kiên cổ đông về miễn nhiệm và bổ sung KSV 17/01/2019
Chấm dứt HĐLĐ với Kế toán trưởng 17/01/2019
CBTT ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Habeco 15/01/2019
CBTT về cử Thư ký của HABECO 19/12/2018
CBTT Lấy ý kiếm cổ đông băng văn bản việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 18/12/2018
CBTT Habeco nhận đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát 18/12/2018
Thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17/12/2018
Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.NK3-HABECO về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát 17/12/2018
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Nguyễn Quang Trung 21/08/2018
CBTT v.v Habeco ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018 của Habeco 19/07/2018
CBTT của Habeco v.v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. 29/06/2018
CBTT về thay đổi Người nội bộ của Habeco: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. 29/06/2018
CBTT về Quy chế quản trị của Habeco 29/06/2018
CBTT liên quan các Nghị quyết 06 và 08 năm 2018 của HĐQT Habeco 08/06/2018
CBTT thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 25/05/2018
CBTT giải trình ý kiến Kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2017 21/05/2018
CBTT về Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-Habeco ngày 21/5/2018 21/05/2018
CBTT của HABECO về Báo cáo thường niên năm 2017 14/05/2018
CBTT v.v Habeco được chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/05/2018
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC năm 2017 17/04/2018
CBTT Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin 13/03/2018
CBTT về việc thôi ủy quyền làm "Người công bố thông tin" 12/03/2018
CBTT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 30/01/2018
CBTT Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PTGĐ Bùi Trường Thắng 30/01/2018
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 30/01/2018
CBTT đính chính văn bản CBTT số 903 ngày 30/10/2017 15/11/2017
CBTT V/v Lấy ý kiến cổ đông lần 2 08/11/2017
CBTT V/v Bổ sung một số thông tin tại BCTT Quý III năm 2017 30/10/2017
CBTT kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16/10/2017
CBTT V/v thay đổi tỷ lệ vốn tại Công ty cổ phần bao bì Habeco 26/09/2017
Công bố thông tin giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2017 23/08/2017
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC quý II năm 2017 15/08/2017
Công bố thông tin bổ sung Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 14/08/2017
Thông báo xin gia hạn công bố thông tin về báo cáo tài chính định kỳ 10/07/2017
Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý I năm 2017 24/04/2017
Thông báo thôi ủy quyền công bố thông tin 25/01/2017
Hồ sơ gửi HOSE 06/01/2017
Biên bản và nghị quyết HDQT về việc chuyển sàn HOSE 07/12/2016
Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HOSE 25/11/2016