Công bố thông tin

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 26.4.2024 26/04/2024 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2024 26/04/2024 Tải về
BCTC riêng Quý 1 năm 2024 26/04/2024 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 1 năm 2024 26/04/2024 Tải về
CBTT Quyết định của Cục Thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế 26/04/2024 Tải về
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (update 23/04/2024) 23/04/2024 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2023 17/04/2024 Tải về
Thông báo đơn vị kiểm toán đã ký Hợp đồng soát xét BCTC Quý 1 năm 2024 16/04/2024 Tải về
BHN - Tai lieu hop DHDCD thuong nien 2024-1 05/04/2024 Tải về
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 05/04/2024 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 đăng tải ngày 5.4.2024 05/04/2024 Tải về
BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán 29/03/2024 Tải về
BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán 29/03/2024 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán 29/03/2024 Tải về
CBTT ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 05/03/2024 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 29/01/2024 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
BCTC riêng Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
Thông báo chấp thuận ký kết Hợp đồng với CTCP Bia Hà Nội-Thái Bình 12/01/2024 Tải về
Hợp đồng có giá trị dự kiến từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản 21/12/2023 Tải về
Hợp đồng, giao dịch ký với đơn vị có liên quan năm 2024 12/12/2023 Tải về
Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản của HABECO 12/12/2023 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức 2021 27/11/2023 Tải về
Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 27/11/2023 Tải về
Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản 27/11/2023 Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 16/11/2023 Tải về
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 08/11/2023 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về
BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét 28/08/2023 Tải về
BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét. 28/08/2023 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét. 28/08/2023 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2023 đã được soát xét 28/07/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 2 năm 2023 đã được soát xét 28/07/2023 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 28/07/2023 Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 24/07/2023 Tải về
Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 18/07/2023 Tải về
Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tài liệu họp kèm theo 28/06/2023 Tải về
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc từ 28/6/2023 28/06/2023 Tải về
Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 28/06/2023 Tải về
Văn bản công bố thông tin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương 28/06/2023 Tải về
Thông báo thay đổi nhân sự 28/06/2023 Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 28/06/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 26/06/2023 Tải về
Công bố thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; 24/05/2023 Tải về
Thông báo về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 24/05/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 09/05/2023 Tải về
BCTC hop nhat Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
BCTC rieng Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
Giai trinh bien dong loi nhuan sau thue Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
Thông báo ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán để soát xét BCTC Quý 1 năm 2023 25/04/2023 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 19/04/2023 Tải về
CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HABECO 10/04/2023 Tải về
BCTC hop nhat nam 2022 da kiem toan 30/03/2023 Tải về
BCTC rieng nam 2022 da kiem toan 30/03/2023 Tải về
Giai trinh bien dong loi nhuan sau thue tren BCTC rieng va hop nhat 2022 30/03/2023 Tải về
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc HABECO 01/02/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
Báo cáo tình hinh quản trị năm 2022 30/01/2023 Tải về
Công bố thông tin các Hợp đồng có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản 30/12/2022 Tải về
Công bố thông tin về Hợp đồng, giao dịch năm 2023 ký kết giữa Tổng công ty và đơn vị có liên quan 16/12/2022 Tải về
BCTC riêng Quý 3 năm 2022 đã được soát xét 26/10/2022 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 đã được soát xét; 26/10/2022 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2022 đã được soát xét. 26/10/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét 29/08/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 đã soát xét. 29/08/2022 Tải về
20220730 - BHN - Giai trinh loi nhuan sau thue tren BCTC hop nhat Quy 2.2022 29/07/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 đã soát xét 29/07/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2022 đã soát xét 29/07/2022 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022 26/07/2022 Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022 26/07/2022 Tải về
CBTT Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022 20/07/2022 Tải về
Công bố thông tin thay đổi Người phụ trách quản trị HABECO và Thư ký HABECO 18/07/2022 Tải về
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD 2021 17/06/2022 Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2021 17/06/2022 Tải về
Đăng tải công bố thông tin BCTC Quý 1 năm 2022 soát xét 29/04/2022 Tải về
Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 28/04/2022 Tải về
CBTT Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 27/04/2022 Tải về
CBTT - BHN - Thong bao ky HD soat xet BCTC Quy 1 nam 2022 26/04/2022 Tải về
CBTT - BHN - Báo cáo thường niên năm 2021 19/04/2022 Tải về
Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 06/04/2022 Tải về
Công bố thông tin BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của HABECO 31/03/2022 Tải về
CBTT - BHN - Ngày DKCC tổ chức DHDCD thường niên năm 2022 11/03/2022 Tải về
Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 17/02/2022 Tải về
Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản 17/02/2022 Tải về
CBTT vv chi trả cổ tức năm 2020 16/02/2022 Tải về
CBTT - BHN - Bao cao tinh hinh quan tri nam 2021 27/01/2022 Tải về
CBTT - BHN - CBTT ke hoach chi tra co tuc_signed 21/01/2022 Tải về
CBTT Nghi quyet DHDCD va BB kiem phieu_signed 31/12/2021 Tải về
CBTT HD co gia tri tren 10% tong tai san 31/12/2021 Tải về
20211215 - BHN - CBTT tai lieu lay y kien co dong 15/12/2021 Tải về
CBTT ngay dang ky cuoi cung lay y kien co dong HABECO 19/11/2021 Tải về
BC thuc trang quan tri va co cau 6 thang 2021 07/07/2021 Tải về
BC đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm (Kỳ báo cáo: Năm 2020) 28/06/2021 Tải về
BC thuc trang quan tri va co cau nam 2020 25/06/2021 Tải về
Công bố thông tin BCTC và Văn bản giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 của HABECO 27/08/2021 Tải về
công bố thông tin của HABECO về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 14/07/2021 Tải về
20210708 - BHN - CBTT Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau 2021 08/07/2021 Tải về
Công bố thông tin về Kế toán trưởng nghỉ thai sản 28/06/2021 Tải về
công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO. 17/06/2021 Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của HABECO 29/04/2021 Tải về
CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 29/04/2021 Tải về
CBTT về Báo cáo thường niên năm 2020 của Habeco. 28/04/2021 Tải về
Công bố thông tin các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Habeco (tiếp) 27/04/2021 Tải về
V/v Mất giấy CN sở hữu cổ phần của bà Phạm Thị Ngọc Kim 26/04/2021 Tải về
Cbtt về ký hợp đồng soát xét giữa Habeco và công ty kiểm toán. 23/04/2021 Tải về
Công bố thông tin các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Habeco. 07/04/2021 Tải về
CBTT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và ngày họp dự kiến. 09/03/2021 Tải về
CBTT Thông báo chi trả cổ tức năm 2018, 2019 26/02/2021 Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 01/02/2021 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất của HABECO 01/02/2021 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của HABECO (BCTC riêng) 30/01/2021 Tải về
CBTT Báo cáo quản trị năm 2020 của HABECO 29/01/2021 Tải về
CBTT ke hoach tra co tuc 2018-2019 22/01/2021 Tải về
CBTT y kien CĐ phan phoi loi nhuan 20/01/2021 Tải về
Cung cấp thông tin quản trị nam 2020 20/01/2021 Tải về
CBTT lấy ý kiến Cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2018-2019 29/12/2020 Tải về
CBTT xin y kien phan phoi loi nhuan 2018.2019 02/12/2020 Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 30/10/2020 Tải về
CBTT Thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần 6 09/09/2020 Tải về
CBTT về Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020 Tải về
CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Habeco 21/07/2020 Tải về
CBTT Bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO 15/07/2020 Tải về
CBTT biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 01/07/2020 Tải về
CBTT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HABECO 15/06/2020 Tải về
CBTT của Habeco về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/03/2020 Tải về
CBTT của Habeco về ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/03/2020 Tải về
CBTT bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 07/02/2020 Tải về
CBTT giải trình liên quan đến BCTC Quý IV năm 2019 đã được kiểm toán của Habeco 07/02/2020 Tải về
Công văn giải trình liên quan đến BCTC năm 2017 sau kiểm toán của HABECO 07/02/2020 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 30/01/2020 Tải về
CBTT liên quan việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã lấy ý kiến. 22/01/2020 Tải về
CBTT của Habeco về việc Bổ nhiệm KTT và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/01/2020 Tải về
CBTT của Habeco ngày 26/12/2019 v.v điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 27/12/2019 Tải về
CBTT của Habeco v.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13/12/2019 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 30/10/2019 Tải về
CBTT v.v tiếp nhận đơn xin từ chức thành viên HĐQT và đơn xin từ chức kiểm soát viên tại Habeco 30/10/2019 Tải về
CBTT giải trình BCTC bán niên năm 2019 04/09/2019 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 30/08/2019 Tải về
CBTT tài liệu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v.v bầu bổ sung thành viên HĐQT Habeco 23/08/2019 Tải về
CBTT v.v P.TGĐ Vương Toàn nghỉ việc theo chế độ hưu trí. 14/08/2019 Tải về
CBTT Điều lệ sửa đổi lần 3 của Habeco. 12/08/2019 Tải về
CBTT Văn bản giải trình liên quan đến BCTC Quý II năm 2019. 08/08/2019 Tải về
CBTT Văn bản công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC Quý II – 2019 08/08/2019 Tải về
CBTT chi trả cổ tức năm 2017 của Habeco 05/08/2019 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 30/07/2019 Tải về
CBTT của Habeco về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGĐ 29/07/2019 Tải về
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thêm thành viên HĐQT 26/07/2019 Tải về
CBTT Habeco ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 18/07/2019 Tải về
CBTT bầu Trưởng BKS của Habeco 14/06/2019 Tải về
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Đinh Đức Hùng 27/05/2019 Tải về
CBTT Văn bản giải trình liên quan BCTC Quý I năm 2019 đã được kiểm toán của Habeco 08/05/2019 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 26/04/2019 Tải về
CBTT bầu mới Kiểm soát viên Habeco 26/04/2019 Tải về
CBTT Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19/04/2019 Tải về
CBTT v.v tiếp nhận đơn từ nhiệm TV BKS 17/04/2019 Tải về
CBTT v.v Báo cáo tài chính năm 2018 29/03/2019 Tải về
CBTT bầu Phụ trách Ban kiểm soát của Habeco 13/03/2019 Tải về
CBTT v.v HĐQT Habeco chấp thuận giao dịch giữa Habeco với Người có liên quan của thành viên HĐQT 12/03/2019 Tải về
Bản công bố bổ sung BCTC Quý IV năm 2018 01/02/2019 Tải về
Văn bản xin gia hạn CBTT BCTC năm 2019 01/02/2019 Tải về
Văn bản giải trình BCTC Quý IV năm 2018 01/02/2019 Tải về
Tài liệu xin ý kiên cổ đông về miễn nhiệm và bổ sung KSV 17/01/2019 Tải về
Chấm dứt HĐLĐ với Kế toán trưởng 17/01/2019 Tải về
CBTT ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Habeco 15/01/2019 Tải về
CBTT về cử Thư ký của HABECO 19/12/2018 Tải về
CBTT Lấy ý kiếm cổ đông băng văn bản việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 18/12/2018 Tải về
CBTT Habeco nhận đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát 18/12/2018 Tải về
Thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17/12/2018 Tải về
Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.NK3-HABECO về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát 17/12/2018 Tải về
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Nguyễn Quang Trung 21/08/2018 Tải về
CBTT v.v Habeco ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018 của Habeco 19/07/2018 Tải về
CBTT của Habeco v.v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. 29/06/2018 Tải về
CBTT về thay đổi Người nội bộ của Habeco: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. 29/06/2018 Tải về
CBTT về Quy chế quản trị của Habeco 29/06/2018 Tải về
CBTT liên quan các Nghị quyết 06 và 08 năm 2018 của HĐQT Habeco 08/06/2018 Tải về
CBTT thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 25/05/2018 Tải về
CBTT giải trình ý kiến Kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2017 21/05/2018 Tải về
CBTT về Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-Habeco ngày 21/5/2018 21/05/2018 Tải về
CBTT của HABECO về Báo cáo thường niên năm 2017 14/05/2018 Tải về
CBTT v.v Habeco được chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/05/2018 Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC năm 2017 17/04/2018 Tải về
CBTT Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin 13/03/2018 Tải về
CBTT về việc thôi ủy quyền làm "Người công bố thông tin" 12/03/2018 Tải về
CBTT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 30/01/2018 Tải về
CBTT Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PTGĐ Bùi Trường Thắng 30/01/2018 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 30/01/2018 Tải về
CBTT đính chính văn bản CBTT số 903 ngày 30/10/2017 15/11/2017 Tải về
CBTT V/v Lấy ý kiến cổ đông lần 2 08/11/2017 Tải về
CBTT V/v Bổ sung một số thông tin tại BCTT Quý III năm 2017 30/10/2017 Tải về
CBTT kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16/10/2017 Tải về
CBTT V/v thay đổi tỷ lệ vốn tại Công ty cổ phần bao bì Habeco 26/09/2017 Tải về
Công bố thông tin giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2017 23/08/2017 Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC quý II năm 2017 15/08/2017 Tải về
Công bố thông tin bổ sung Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 14/08/2017 Tải về
Thông báo xin gia hạn công bố thông tin về báo cáo tài chính định kỳ 10/07/2017 Tải về
Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý I năm 2017 24/04/2017 Tải về
Thông báo thôi ủy quyền công bố thông tin 25/01/2017 Tải về
Hồ sơ gửi HOSE 06/01/2017 Tải về
Biên bản và nghị quyết HDQT về việc chuyển sàn HOSE 07/12/2016 Tải về
Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HOSE 25/11/2016 Tải về