Đại hội đồng cổ đông

Công bố thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; 24/05/2023 Tải về
Thông báo về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 24/05/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 09/05/2023 Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 15/06/2020 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 Tải về

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; 24/05/2023 Tải về
Thông báo về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 24/05/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 09/05/2023 Tải về
BCTC hop nhat Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
BCTC rieng Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 19/04/2023 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về

Báo cáo tài chính

BCTC hop nhat Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
BCTC rieng Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
Giai trinh bien dong loi nhuan sau thue Quy 1 nam 2023 28/04/2023 Tải về
BCTC hop nhat nam 2022 da kiem toan 30/03/2023 Tải về
BCTC rieng nam 2022 da kiem toan 30/03/2023 Tải về

Điều lệ

Dieu le HABECO 28.4.2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong BKS 2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong HDQT 2021 28/01/2022 Tải về
QC noi bo ve quan tri 2021 28/01/2022 Tải về
Quy che cong bo thong tin 28/01/2022 Tải về