Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tài liệu họp kèm theo 28/06/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 26/06/2023 Tải về
Công bố thông tin về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; 24/05/2023 Tải về
Thông báo về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 24/05/2023 Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 09/05/2023 Tải về

Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 29/01/2024 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
BCTC riêng Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
Thông báo chấp thuận ký kết Hợp đồng với CTCP Bia Hà Nội-Thái Bình 12/01/2024 Tải về

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 19/04/2023 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về

Báo cáo tài chính

BCTC hợp nhất Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
BCTC riêng Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4.2023 đã soát xét 29/01/2024 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 3 năm 2023 đã được soát xét 30/10/2023 Tải về

Điều lệ

Dieu le HABECO 28.4.2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong BKS 2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong HDQT 2021 28/01/2022 Tải về
QC noi bo ve quan tri 2021 28/01/2022 Tải về
Quy che cong bo thong tin 28/01/2022 Tải về