Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 15/06/2020 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 Tải về
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019 Tải về
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019 Tải về

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc HABECO 01/02/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
Báo cáo tình hinh quản trị năm 2022 30/01/2023 Tải về

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019 Tải về

Báo cáo tài chính

BCTC riêng Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022 đã được soát xét 30/01/2023 Tải về
BCTC riêng Quý 3 năm 2022 đã được soát xét 26/10/2022 Tải về
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 đã được soát xét; 26/10/2022 Tải về

Điều lệ

Dieu le HABECO 28.4.2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong BKS 2021 28/01/2022 Tải về
QC hoat dong HDQT 2021 28/01/2022 Tải về
QC noi bo ve quan tri 2021 28/01/2022 Tải về
Quy che cong bo thong tin 28/01/2022 Tải về