Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 15/06/2020 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 Tải về
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019 Tải về
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019 Tải về

Công bố thông tin


CBTT biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 01/07/2020 Tải về
CBTT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HABECO 15/06/2020 Tải về
CBTT của Habeco về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/03/2020 Tải về
CBTT của Habeco về ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/03/2020 Tải về
CBTT bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 07/02/2020 Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019 Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 09/04/2020 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 09/04/2020 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 30/01/2020 Tải về
BCTC hợp nhất Quý IV năm 2019 30/01/2020 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 30/10/2019 Tải về

Điều lệ


Điều lệ habeco 31/05/2019 Tải về
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018 Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018 Tải về