Đại hội đồng cổ đông


Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019

Công bố thông tin


CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 30/10/2019
CBTT v.v tiếp nhận đơn xin từ chức thành viên HĐQT và đơn xin từ chức kiểm soát viên tại Habeco 30/10/2019
CBTT giải trình BCTC bán niên năm 2019 04/09/2019
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 30/08/2019
CBTT tài liệu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v.v bầu bổ sung thành viên HĐQT Habeco 23/08/2019

Báo cáo thường niên


Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 30/08/2019
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2019 30/08/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 30/07/2019

Điều lệ


Điều lệ habeco 31/05/2019
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018