Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 15/06/2020 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 Tải về
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019 Tải về
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019 Tải về

Công bố thông tin


CBTT Thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần 6 09/09/2020 Tải về
CBTT về Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020 Tải về
CBTT BCTC riêng Quý 2 năm 2020 của Habeco. 31/07/2020 Tải về
CBTT BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2020 của Habeco. 31/07/2020 Tải về
CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Habeco 21/07/2020 Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019 Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 09/04/2020 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 09/04/2020 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 30/01/2020 Tải về
BCTC hợp nhất Quý IV năm 2019 30/01/2020 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 30/10/2019 Tải về

Điều lệ


Điều lệ habeco 31/05/2019 Tải về
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018 Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018 Tải về