Đại hội đồng cổ đông


Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/03/2019  Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 28/02/2019  Tải về
Tờ trình miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019  Tải về
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 15/01/2019  Tải về
Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019  Tải về

Công bố thông tin


CBTT bầu Phụ trách Ban kiểm soát của Habeco 13/03/2019  Tải về
CBTT v.v HĐQT Habeco chấp thuận giao dịch giữa Habeco với Người có liên quan của thành viên HĐQT 12/03/2019  Tải về
Bản công bố bổ sung BCTC Quý IV năm 2018 01/02/2019  Tải về
Văn bản xin gia hạn CBTT BCTC năm 2019 01/02/2019  Tải về
Văn bản giải trình BCTC Quý IV năm 2018 01/02/2019  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 30/01/2019  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 30/01/2019  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 30/10/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018 30/10/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 28/08/2018  Tải về

Điều lệ


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018  Tải về
Điều lệ habeco 13/06/2016  Tải về