Đại hội đồng cổ đông


Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018  Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018  Tải về
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018  Tải về
Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 26/06/2018  Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/06/2018  Tải về

Công bố thông tin


Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Nguyễn Quang Trung 21/08/2018  Tải về
CBTT v.v Habeco ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018 của Habeco 19/07/2018  Tải về
CBTT của Habeco v.v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. 29/06/2018  Tải về
CBTT về thay đổi Người nội bộ của Habeco: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. 29/06/2018  Tải về
CBTT về Quy chế quản trị của Habeco 29/06/2018  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2015 13/07/2016  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 30/10/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018 30/10/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 28/08/2018  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 28/08/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018 30/07/2018  Tải về

Điều lệ


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018  Tải về
Điều lệ habeco 13/06/2016  Tải về