Đại hội đồng cổ đông


CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019  Tải về
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019  Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 09/04/2019  Tải về
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/03/2019  Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 28/02/2019  Tải về

Công bố thông tin


CBTT bầu Trưởng BKS của Habeco 14/06/2019  Tải về
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Đinh Đức Hùng 27/05/2019  Tải về
CBTT Văn bản giải trình liên quan BCTC Quý I năm 2019 đã được kiểm toán của Habeco 08/05/2019  Tải về
CBTT Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 26/04/2019  Tải về
CBTT bầu mới Kiểm soát viên Habeco 26/04/2019  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019  Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I Năm 2019 26/04/2019  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I Năm 2019 26/04/2019  Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 29/03/2019  Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 29/03/2019  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 30/01/2019  Tải về

Điều lệ


Điều lệ habeco 31/05/2019  Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018  Tải về