Đại hội đồng cổ đông


Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019  Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019  Tải về
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019  Tải về
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019  Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 09/04/2019  Tải về

Công bố thông tin


CBTT v.v P.TGĐ Vương Toàn nghỉ việc theo chế độ hưu trí. 14/08/2019  Tải về
CBTT Điều lệ sửa đổi lần 3 của Habeco. 12/08/2019  Tải về
CBTT Văn bản giải trình liên quan đến BCTC Quý II năm 2019. 08/08/2019  Tải về
CBTT Văn bản công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC Quý II – 2019 08/08/2019  Tải về
CBTT chi trả cổ tức năm 2017 của Habeco 05/08/2019  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019  Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019  Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 30/07/2019  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 30/07/2019  Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I Năm 2019 26/04/2019  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I Năm 2019 26/04/2019  Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 29/03/2019  Tải về

Điều lệ


Điều lệ habeco 31/05/2019  Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018  Tải về