Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 15/06/2020 Tải về
CBTT Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/05/2020 Tải về
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019 Tải về
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019 Tải về
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019 Tải về

Công bố thông tin

CBTT Thông báo chi trả cổ tức năm 2018, 2019 26/02/2021 Tải về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 01/02/2021 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất của HABECO 01/02/2021 Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của HABECO (BCTC riêng) 30/01/2021 Tải về
CBTT Báo cáo quản trị năm 2020 của HABECO 29/01/2021 Tải về

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2019 27/04/2020 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019 Tải về
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019 Tải về

Báo cáo tài chính

BCTC riêng Quý 3 năm 2020 của Habeco. 30/10/2020 Tải về
BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2020 của Habeco. 30/10/2020 Tải về
CBTT BCTC riêng Quý 2 năm 2020 của Habeco. 31/07/2020 Tải về
CBTT BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2020 của Habeco. 31/07/2020 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 09/04/2020 Tải về

Điều lệ

Điều lệ habeco 31/05/2019 Tải về
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018 Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018 Tải về