Đại hội đồng cổ đông


Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019

Công bố thông tin


CBTT liên quan việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã lấy ý kiến. 22/01/2020
CBTT của Habeco về việc Bổ nhiệm KTT và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/01/2020
CBTT của Habeco ngày 26/12/2019 v.v điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 27/12/2019
CBTT của Habeco v.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13/12/2019
CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 30/10/2019

Báo cáo thường niên


Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 30/08/2019
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2019 30/08/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 30/07/2019

Điều lệ


Điều lệ habeco 31/05/2019
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018