Đại hội đồng cổ đông


Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ Habeco ngày 06/09/2019. 06/09/2019
Bổ sung thành viên HĐQT HABECO 21/08/2019
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 08/08/2019
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26/04/2019
Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22/04/2019

Công bố thông tin


CBTT của Habeco về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/03/2020
CBTT của Habeco về ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/03/2020
CBTT bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 07/02/2020
CBTT giải trình liên quan đến BCTC Quý IV năm 2019 đã được kiểm toán của Habeco 07/02/2020
Công văn giải trình liên quan đến BCTC năm 2017 sau kiểm toán của HABECO 07/02/2020

Báo cáo thường niên


Báo cáo quản trị năm 2019 22/01/2020
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 18/04/2019
Báo cáo quản trị năm 2018 và bản bổ sung 31/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 30/01/2020
BCTC hợp nhất Quý IV năm 2019 30/01/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 30/10/2019
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 30/08/2019

Điều lệ


Điều lệ habeco 31/05/2019
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018